Krzynowłoga mała spotkania dla samotnych

Romany-Fuszki - Witold Roman, Romany-Janowięta - Stanisław Sokołowski, Romany-Sebory - Marek Jaśkiewicz, Romany-Sędzięta Tadeusz Kołakowski, Rudno Jeziorowe - Janusz Rutkowski. Rudno Kmiece - Janusz Lewandowski, Rudno-Kosiły Marek Smoliński, Skierkowizna - Iwona Wojciechowska, Świniary - Krzysztof Kukliński, Ulatowo-Adamy -Alfred Kawiecki, Ulatowo-Borzuchy - Andrzej Bagiński, Ulatowo-Żyły - Wiesław Czaplicki, Wiktorowo Kolonia - Jerzy Morawski, Wiktorowo -Wieś - Józef Olkowski.

Przed odsłonięciem rzeźby, Akt jest wyrazem przywiązania do naszej wiary, pamięci o naszych przodkach, przywiązania do historii tradycji, szlacheckich wzorców Krzynowłoskiej Ziemi, a przede wszystkim miłości do Rzeczypospolitej Polskiej. Wmurowany dla pamięci potomnych. Niech świadczy, że dla krzynowłoskiej społeczności najważniejsze są szlachetne korzenie, z jakich wyrastają rodziny zasiedlające tę mazowiecką ziemię.

Krzynowłoga Mała do końca XVII wieku Krzynowłoga Mała leży w dorzeczu rzeczki Krzynowłoga, prawego dopływu Orzyca Jest znana od pierwszej tercji XV wieku, podobnie jak Krzynowłoga Wielka, przy czym pierwsze informacje źródłowe trudno powiązać z konkretną osadą. Nazwa Krzynowłoga pojawia się w roku, dotyczy jednej z dwu osad książęcych, które stały zarazem przed rokiem ośrodkami oddzielonymi parafii.

Spis treści

Można sądzić, że w tej północnej części ziemi ciechanowskiej aż do XIV w. W drugiej połowie XIV w. Akcję tę rozpoczął Janusz I, który objął rządy na Mazowszu północno-wschodnim w roku. Już w roku zezwolił dowodnie na lokację wsi Łanięta u źródeł rzeczki Oględa, na północ od Przasnysza. Lokację miasta Przasnysza nad rzeczką Węgra dziś Węgierka prawym dopływem Orzyca, przeprowadził zapewne na początku XV wieku.

W tych czasach trzeba też upatrywać początki dużych wsi książęcych Krzynowłoga Wielka i Mała. Krzynowłoga Mała istniała już w roku, kiedy to Janusz I nadał las książęcy w rejonie tej osady. Do r. Wiemy, że takim zarządcą Krzynowłogi jednej z dwu osad był Boruta, dworzanin Janusza I. Odbiorca nadania uzyskał wówczas ulgową taryfę czynszu książęcego od kmieci, mianowicie 4 grosze z włóki osiadłej, ponadto zwolnienie od kar sądowych, prawo łowu ptaków i zwierząt z wyjątkiem grubego zwierza, zastrzeżonego dla władzy książęcej. Takie rozmiary nadania świadczą o tym, że był to człowiek zasłużony w służbie książęcej, może dworzanin Bolesława IV.

Nie sprawował on później urzędu ziemskiego, nie wyróżnił się zatem w służbie książęcej.

Gmina Krzynowłoga Mała Vacation Rentals & Homes - Poland | Airbnb

Zmarł przed rokiem, pozostawił syna Stanisława Łosia oraz córkę Katarzynę, żonę Mikołaja z Juryszewa. Stanisław Łoś pisał się już z Krzynowłogi Małej, odziedziczył tu zatem dwór ojcowski. Ożenił się nie później niż w r. Tym ożenkiem umocnił swoją pozycję w ówczesnej elicie możnowładczej ziemi ciechanowskiej, chociaż nie sprawował urzędu ziemskiego.

Żył jeszcze około roku, zmarł przed rokiem. Pozostawił synów Jakuba, Jana i Andrzeja oraz córkę Jadwigę, która zastała żoną Jakuba z Warszewic, późniejszego cześnika czerskiego; w roku bracia spłacili ją z majątku rodzinnego. O Jakubie nic więcej nie wiadomo.

Dołącz do obserwatorów!

W roku bracia Jan i Andrzej z Krzynowłogi otrzymali od stryja, syna Mikołaja Łosia z Grodkawa, trzecią część działu w Grodkowie w ziemi wyszogrodzkiej. Bracia ci podzielili się dobrami w roku, akt ten pokazuje wyraźnie ich stan posiadania. Jan, podsędek ciechanowski, otrzymał wsie Wronowo i Wolę Wronowską w ziemi ciechanowskiej, Andrzej — Kawieczyn i Łubnę w ziemi czerskiej.

Dobra Drążdżewa, Płodownicę, Raki nad Orzycem w ziemi ciechanowskiej bracia podzielili po połowie, honorując dożywocie ich matki Małgorzaty zmarła w r. W podziale nie ma mowy o Krzynowłodze Małej, widocznie sprawa została przesądzona już wcześniej. Przyjrzyjmy się Janowi Łososiowi. Studiował on w roku na Uniwersytecie Krakowskim, zatem musiał już wcześniej przejść przez szkoły mazowieckie, np.

Kolegiacką w Pułtusku. Po powrocie z Krakowa na Mazowsze został w roku pisarzem ziemskim albo podpiskiem, czyli pomocnikiem i zastępcą pisarza. W roku został podsędkiem ciechanowskim, uczestnicząc od tej pory w obradach sądu ziemskiego w Ciechanowie, a zapewne w Przasnyszu i Sochocinie — ośrodkach pozostałych powiatów sądowych ziemi ciechanowskiej.

Uczestniczył także w latach — w posiedzeniach sejmu Mazowsza książęcego. Pod koniec życia został starostą pułtuskim, sprawując zarząd głównego klucza dwór biskupstwa płockiego ok. Z tych urzędów i funkcji musiał otrzymywać znaczne dochody, niezależnie od dochodów z własnych dóbr, mógł zatem pomnażać swój majątek, a zwłaszcza przyczynić się do budowy murowanego kościoła parafialnego w Krzynowłodze Małej, ośrodku swoich dóbr.

Zmarł przed 13 lutym roku.

Pozostawił dwóch synów: Stanisława, kanonika pułtuskiego i plebana krzynowłoskiego, i Andrzeja Łosia z Wronowa, który zapewne odziedziczył Wronowo po Janie, podsędku. Andrzej został w roku podstolim wyszogrodzkim, a w otrzymał po zgonie Jana Krasińskiego urząd stolnika ciechanowskiego. Kontynuował on zatem tradycje rodzinne stając się podobnie jak ojciec, podsędkiem ciechanowskim — urzędnikiem w służbie państwowej.

Krzynowłoga Mała należała z pewnością do Łosiów. W rejestrze poborowym z roku były tu dwa duże działy szlacheckie: jeden liczył 6,5 włóki osiadłych, drugi 9,5 włóki osiadłych, ponadto miały po 6 zagrodników i jednym kowalu. Musiały też tu być dwory z dwoma folwarkami, od których nie płacono podatku.

Jednym z posiadaczy był niewątpliwie Krystyn Łoś, pan na Krzynowłodze i Grodkowie. Był również współwłaścicielem Jeszewa, Żabieńca i Woli Jastrzębskiej. Krystyn był kasztelanem wyszogrodzkim w latach - W roku Prokop, niewątpliwie wraz z żoną, oddał Krzynowłogę Małą synom najstarszego jej brata Jana, mianowicie Maciejowi i Wojciechowi.


  • e randki gniewkowo.
  • Z wizytą w parafii.
  • A P E L Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu do seniorów i ich rodzin.

W roku prawo patronatu kościoła w Krzynowłodze Małej należało do Wojciecha Łosia i Sebastiana Kuczborskiego, kasztelana, a zarazem badacza ziemi płockiej. Walczył w odsieczy wiedeńskiej roku, był podskarbim ziem pruskich w r. W służbie państwowej awansował stopniowo.

W roku został kasztelanem chełmińskim, w — wojewodą pomorskim, w — wojewodą malborskim, ale w tym też roku zmarł.

Narzędzia / Ustawienia

Jego karierę wspierały kolejne małżeństwa z kobietami z elity władzy. Jedyny syn wojewody Jan Łoś, starosta pokrzywnicki i latowicki, zmarł młodo roku, także córki wojewody zmarły bezpotomnie. Trzeba jednak liczyć się z tym, że niekiedy nawiązywano wówczas do tradycji gniazda rodzinnego, którego już faktycznie nie posiadano, zatem stan rzeczy w XVII wieku należałoby ustalić na podstawie badań źródłowych. W XV - XVI wieku Krzynowłoga Mała jako cenna posiadłość Łosiów była jedną z ważniejszych osad szlacheckiej ziemi ciechanowskiej, a tamtejszy kościół stał się dla nich miejscem uroczystego pochówku jako patronów, chowanych faktycznie w jego podziemiach.

Kościół murowany na Mazowszu w XVI wieku był wciąż jeszcze rzadko spotykany poza miastami i miasteczkami, stanowił zatem cenny wyróżnik, przynoszący chlubę posiadaczom tego ośrodka, a także wszystkim parafianom, którzy przyczynili się do jego budowy. Maria Przytocka IV.

ALPAKI W ŁANIĘTACH

Kościół parafialny i jego przemiany fragment 20 sierpnia roku podpisano dokument uposażający nowo powstałe probostwo w Krzynowłodze Małej. W akcie nadania nie ma wzmianki o prawie patronatu, tak istotnym uprawnieniu właściciela wsi parafialnej. Parafię w Krzynowłodze Małej odnotowano w r. Pierwszym znanym rektorem kościoła parafialnego p. Dominika był Alberyk, syn Andrzeja. Po nim funkcję przejął Mikołaj, wymieniany w roku. Przeciw niemu Andrzej Rembieliński, wikariusz z Krzynowłogi, wytoczył skargę przed sądem biskupim o 16 drągów przeznaczonych dla kościoła. Ten sam wikariusz występował w innej sprawie przeciw proboszczowi, któremu Urban z Ulatowa darował na kościół 80 groszy.

W numerze: Ponawiamy apel Kryniczego Gniazda

W roku Andrzej, syn Wszebora z Roman, zapisał kościołowi w Krzynowłodze legat 6 kop groszy. Wydaje się, że wybudowany około lat wcześniej drewniany kościół chylił się już ku upadkowi. Ze względu na zły stan starego drewnianego kościoła rozpoczęto zbieranie potrzebnego materiału.